KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, burada belirtilen amaçlarla elde edilen kişisel verileriniz Netflix International B.V., doğrudan/dolaylı iştirakleri, grup şirketleri aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Toplanan kişisel verileriniz, whatsapp üzerinden sanal yapıştırma (sticker) iletilmesi amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda bahsedilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimize, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, birlikte çalıştığımız basın-yayın ve iletişim kuruluşlarına, organizasyon şirketlerine, reklam vb. işler yapan ajanslarımıza, ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
   yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı mevzuatta öngörülen yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve herhalükarda en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

 5. AÇIK RIZA METNİ

  Tarafıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve yukarıda belirtilen açıklama ve amaçlar doğrultusunda Netflix International B.V., doğrudan/dolaylı iştirakleri, grup şirketleri tarafından işlenebileceğine, saklanabileceğine, kullanılabileceğine ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara aktarılabileceğine dair açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.